Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

KCWO in het kort

De visie van het KCWO
We verbinden mensen met hun vragen en (negatieve) ervaringen en degenen die hen behulpzaam kunnen zijn. We stimuleren burgers om daarbij te handelen vanuit eigen inspiratie. Doel is een samenleving waarin ruimte is voor ieders ontplooiing.

De missie van het KCWO
Het KCWO ondersteunt burgers die zich inzetten voor mensen in onze samenleving, die in welke vorm dan ook ondersteuning nodig hebben. We hebben oog voor de problemen, bestaansvragen en motivatie van alle betrokkenen. Onze inzet draagt bij aan aandacht voor en erkenning van ieder mens. In onze projecten reiken we nieuwe gezichtspunten en oplossingen aan die leiden tot nieuwe en goede verbindingen.

De inspiratie van het KCWO
Voor het KCWO is de katholieke levensbeschouwing een belangrijke inspiratiebron. Daaruit werkt ze met aandacht en ruimte voor iedere andere levensbeschouwing en geloofsgemeenschap. De doelen van het KCWO vinden hun bron in de waarden van de joods-christelijke traditie en het katholiek sociaal denken.

Doelstelling van het KCWO
In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:
Inwoners van Overijssel stimuleren tot een actieve bijdrage aan maatschappelijke en culturele ontwikkeling;
Methodisch begeleiden van de in dat verband door projectgroepen, instellingen en organen ondernomen activiteiten.

Het KCWO ondersteunt initiatieven die gericht zijn op de opbouw van de samenleving. Daarbij sluit ze aan op de beweegredenen en doelen van mensen die zich inzetten voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Met de vrijwilligers komen we tot activiteiten en projecten voor mensen die:
- Kwetsbaar zijn vanwege een fysieke of geestelijke beperking;
- Zich buitengesloten en eenzaam voelen en behoefte hebben aan erkenning en ontmoeting;
- Zich in een proces van verlies, rouw en/of scheiding bevinden;
- Op hogere leeftijd meer willen participeren;
- Leven met een fysieke of psychische beperking;

Vrijwilligers zijn voor het werk van het KCWO en voor de samenleving als geheel onmisbaar. In contacten met vrijwilligers laat de KCWO zich leiden door waarden als trouw, waardering en erkenning van ieders eigenheid.

Onze ondersteuning is gericht op een methodische en inhoudelijke aanpak: opzetten en begeleiden van projecten op diverse terreinen met een doordachte, positieve werkwijze. De kern van onze methodiek is het bevorderen van de eigen kracht van de burgers (vrijwilligers) en het handelen vanuit inspiratie, behoeften en mogelijkheden.

Toekomst
Vrijwilligers geven aan behoefte te hebben aan begeleiding en ondersteuning. We streven naar goede samenwerking met collega-instellingen in Overijssel en landelijk met als doel beter, sterker en efficiënter aan onze doelen te werken.

KCWO in het kort
Opgericht in 1976 als opvolger van het Katholiek Sociaal Charitatief Centrum Overijssel is onze kerntaak nog steeds het begeleiden van vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens en de samenleving vanuit hun motivatie, idealen en levensbeschouwing. Deze werksoort heet sindsdien Maatschappelijke Activering, werd tot 2016 gesubsidieerd door de Provincie Overijssel en realiseert sindsdien projecten met ondersteuning van regionale provinciale en landelijke fondsen (onder meer vanuit de katholieke groepering).

We zijn een zogenaamde ANBI-instelling waardoor we over over onze inkomsten geen schenkingsbelasting hoeven te betalen en deze voor de gever aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL73RABO 03275.83649 tnv stichting KCWO.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.