Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Toekomst kerk en dorpsgemeenschap

We hebben veel ervaring opgedaan en kennis verzameld van de vragen die in kerken/dorpen leven. Naast de directe lokale contacten hebben we een provinciale enquête gehouden en conferentie belegd. Hieruit komt naar voren dat de besturen van (kerken in) de dorpen en voor het vitaliseren van de gemeenschap een grote behoefte hebben aan informatie en ondersteuning bij motivatie en visievorming, bij het tot stand brengen van samenwerking en dat ze vragen om handelingsalternatieven.

Wij zijn aan het werk, samen met onder meer Overijsselse Vereniging Kleine Kernen en Protestants MA-werk Ov. (ProMO) in het project Toekomst Kerk en Dorp. We worden daarbij ondersteund door een breed platform met diverse vertegenwoordigers uit de achterban. Inmiddels maken we ook deel uit van de thematafel Kerk en Dorp in het provinciebrede kennisnetwerk.

De katholieke geloofsgemeenschappen zien vele vragen op zich af komen met betrekking tot het omzien naar elkaar (diaconie) en het behoud en gebruik van het kerkgebouw in de toekomst. Ze geven aan niet goed te weten hoe hieraan (samen) te werken. Zij vragen ondersteuning:
1. Hoe blijven/worden we een actieve, diaconale gemeenschap?
2. Hoe kunnen we ons kerkgebouw behouden en dit goed blijven gebruiken?

Doel van het project is het activeren en ondersteunen van de lokale geloofsgemeenschappen bij het vinden van de (eigen en lokale) antwoorden:
• Bewustwording met betrekking tot eigen positie en mogelijkheden;
• Verkenning van de vragen en bemiddeling bij verder ontwikkelen van informele zorg (aanvulling op en samenwerking met wijkteams, Gemeente en andere verbanden);
• Ondersteuning bij het opbouwen van samenwerking in de dorpen en bovenlokaal (regio, oecumenisch, met Gemeenten etc.);
• Goede exploitatie en gebruik van het kerkgebouw, ook in de toekomst.

De activiteiten die worden ondernomen om het project te laten slagen.

a. Contact leggen met en activeren van lokale besturen: bewustwording van de situatie en de vragen, ontwikkelen van motivatie en visie op de (samenhangende) aandachtsvelden: “gebouw – gemeenschap” en “gemeenschap – Noaberschap (informele zorg)”.

Dit is ook onderwerp van het onderzoek in het Weerselose project “Remigius op Weg”. Na verkennende gesprekken (Dorpsraad, Gemeente, PKN, etc.) is een dorpsbrede enquête gehouden met vragen naar ervaringen en verwachtingen t.a.v. de geloofsgemeenschap, toekomst kerkgebouw, onderlinge zorg en verenigingsleven. Na deze enquête volgen verdiepende activiteiten. De verwachtingen zijn hoog gespannen, ook vanuit andere dorpen is men nieuwsgierig.

b. Lokale samenwerking versterken, begeleiding bij in verbinding brengen van kerkbesturen – dorpsvereniging/dorpsraad/dorpsbelang en andere partijen op het terrein van (informele) zorg. In dit kader verrichten we allerlei bemiddelende activiteiten vanuit de vele contacten die we hebben.

c. Brede uitwisseling organiseren: vanuit de ervaringen van betrokken besturen en organisaties over de mogelijkheden en goede voorbeelden (regionaal/provinciaal). en thematische bijeenkomsten.

d. Netwerkopbouw in de Provincie met als doel kennis te verspreiden en te bemiddelen, in samenwerking met Ov. Ver. Kleine Kernen, de Thematafel KerkEnDorp van Kennisnetwerk Overijssel en diverse andere initiatieven.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >