Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

“Duurzaamheid, Geloven en Toekomst” in katholiek Nederland: Laudato Si

“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).

In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de RK-achterban rondom dit thema waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen.

Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning. Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).

Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst. Er zijn twee interessante websites: www.laudato-si.nl (goed materiaal) en www.laudatosi.nl (de encycliek zelf).

Op vele manieren kunnen parochies en geloofsgemeenschappen actief worden met duurzaamheid en Laudato Si. Tijdens de verkennende gesprekken kwamen diverse invalshoeken naar voren. Iemand gaf zelfs aan dat financieel gewin ook een invalshoek kan zijn. Door bijvoorbeeld de huidige lampen te vervangen door ledlampen wordt bespaard op de energiekosten. De kostenbesparing is de motivatie om te kiezen voor een duurzame(re) oplossing.

Het werken met een groepje die het thema duurzaamheid binnen de eigen parochies bespreekbaar maakt lijkt één van de beste methoden te zijn. Het groepje maakt de gemeenschap warm te maken voor dit thema. Wij helpen daarbij.

“De parochie zou meer kunnen doen op het gebied van duurzaamheid en daarbij ook de omgeving betrekken.” De gedachte hierachter is dat de kerk ook op dit gebied haar relevantie kan laten zien aan de omwonenden. De kerk kan worden opengesteld, mensen kunnen worden uitgenodigd. Tijdens één van onze gesprekken werd deze mogelijkheid genoemd. Het laat iets zien van het verlangen om als parochie van betekenis te zijn voor de omgeving.

In sommige parochies wordt gewerkt met jaarthema’s. Dan is er een structuur waarbij aangehaakt kan worden. Als men besluit om “duurzaamheid” als jaarthema te kiezen ontstaat een ideale situatie waar het ma-werk bij aan kan haken. Daarnaast zijn er mogelijkheden zijn om verbindingen te leggen met programma’s die gericht zijn op verdieping en spiritualiteit en duurzaamheid. Duurzaamheid kan gekoppeld wordt aan een bepaald programma. Er zijn wel activiteiten te noemen die aansluiten bij Laudato Si, zoals de vastenwandeling. Ook themavieringen waarin gedankt wordt voor de oogst bieden mogelijkheden.

Stappen
1. Er zijn aanknopingspunten om het thema duurzaamheid te bespreken en mensen bewust te maken. Te denken valt aan spiritualiteitsprogramma’s die gericht zijn op toerusting en verdieping en aan themavieringen en bestaande activiteiten
2. Sommige gemeenschappen zijn begonnen met lezen van Laudato Si
3. Er zijn ook goede voorbeelden van parochies die actief zijn op het gebied van duurzaamheid
4. Per parochie kan de insteek verschillen, maar het hebben van een kleine werkgroep van minimaal 3 personen is een voorwaarde om het thema goed onder de aandacht te brengen
5. Begin klein door de gemeenschap met elkaar in gesprek te laten gaan. Er zijn hiervoor voldoende materialen en methodieken beschikbaar
6. De uitdaging is om mensen te raken en in te zetten op (spirituele) beleving. Op deze manier komt duurzaamheid dichtbij en wordt het bestendig.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >