Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Steun het KCWO

Zowel het KCWO als de Stichting tot Steun hebben de ANBI-status.

Het KCWO is afhankelijk van subsidies en giften. We kunnen uw steun heel goed gebruiken en u kunt deze dus aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie bij de coördinator: eddyoudewesselink@kcwo.nl.

Zie ook: http://www.kennisbankfilantropie.nl

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL73 RABO 0327 5836 49 tnv KCWO of
NL52 RABO 0110 9417 05 tnv Stichting tot steun stg. KCWO.

Gegevens van de beide stichtingen:

A. Stichting KCWO: inschrijving Handelsregisters KvK: S 41027172
Het fiscaal nummer van het KCWO: 29.34.218

B. Stichting tot Steun: inschrijving Handelsregister KvK: S 41028898 
Het fiscaal nummer van de Stichting tot Steun aan het KCWO: 8092.62.629

Adres van beide stichtingen: 

Rossinistraat 3C, 7557 SM Hengelo

Telefoon: 06 5173 1387
E-mail: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.G.M. (Alouis) Otten, voorzitter
Nachtegaallaan 18
7475 DE Markelo
Tel.: 0547 362221

Dhr. L.C. M. (Leo) Rondhuis, penningmeester
Gaasterlandstraat 14
7559 LA Hengelo
Tel.: 06-22495906

Mw. H.F.E. (Lenie) Tacken-Tiel Groenestege, secretaris
Splijtloffkamp 7
8014 GK Zwolle
Tel.: 038 4651587

Dhr. P.J.J.T. (Peter) van Gorkom
Koggesingel 159
8262 GW KAMPEN
Tel.: 038-3333810

J.L.G.J. (Jan) Morsink
J. van Heemskerkstraat 30
7622 JJ  Borne
Tel.: 0621894977


A. Gegevens van de Stichting KCWO:


Beleidsplan en doelstelling
Het KCWO heeft in 2014 een nieuwe beleidsplan geschreven: "Een mens te zijn op deze aarde...". Hierin wordt de nieuwe organisatie, werkwijze en inhoud van het KCWO aangegeven.
Achter het vignet van de altijd nijvere zilverplevier gaat onze toekomst schuil:
Voor onze statuten klikt u hier: Statuten

Voor onze meest recente verslagen:

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017


Beloningsafspraken bestuursleden:
Er zijn afspraken gemaakt m. b. t. het vergoeden van de onkosten van de bestuursleden voor het bezoeken van de bestuursvergaderingen:
1. Reiskosten (auto) op basis van € 0,19 per km
2. Reiskosten openbaar vervoer op basis van werkelijke kosten (2e klas)
3. Porti op declaratiebasis
In 2017 heeft een van de bestuursleden hierop een beroep gedaan.


B. Gegevens van de Stichting tot Steun aan het KCWO:

Het financieel overzicht over 2017 vindt u hier: Vermogensopstelling Stichting tot steun aan het KCWO 2017


Beleidsplan
Er zijn geen medewerkers verbonden aan de stichting en er worden geen salarissen betaald. De bestuurders ontvangen geen vergoeding van gemaakte kosten. De ondersteuning vanuit deze stichting draagt bij aan de continuďteit en kwaliteit van het KCWO.


Doelstelling (uit de statuten. Klik hier voor de gehele statuten)
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling van de te Hengelo (Overijssel) gevestigde stichting: "Stichting Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel", hierna te noemen: ’Stichting KCWO’, dan wel de rechtspersoon die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht treden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verlenen van ondersteuning aan voormelde stichting KCWO.

Het vermogen zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Activiteitenverslag
Het bestuur heeft in 2017 twee keer vergaderd waarin gesproken is over:

  • Het overzicht over de uitgaven en inkomsten in 2017;
  • De bijdrage aan het project Polarisatie - Jongeren;
  • De bijdrage aan het KCWO;
  • De financiële situatie van het KCWO.

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.